موارد قابل توجه :
1. جهت کمک به مدیرانی که امکانات ثبت نام کامپیوتری در اختیار ندارند با مساعدت ریاست محترم سازمان حج و زیارت خراسان رضوی، مدیران کاروانها می توانند با در دست داشتن کپی کارت ملی زائران به این دفاتر مراجعه کرده تا امور ثبت نام زائرانشان در این دفاتر صورت گیرد.
2. مدیران باید قبل از حضور در دفاتر سازمان حج در نزدیکترین شهر به خود، ابتدا از طریق تلفن هماهنگی های لازم را انجام داده و سپس در تاریخ و ساعت مورد توافق در محل دفتر حضور یابد.
3. بابت ثبت نام زائران در کاروانهای پیاده هیچ گونه وجهی دریافت نمی گردد و این امر با توجه به توافق با سازمان حج و زیارت استان خراسان رضوی ممکن گردیده است.
جستجو دفاتر حج و زیارت
:
: